STRUČNI ČLANCI O SKIJANJU

STRUČNI ČLANCI  796.92:373.2   Primljeno 23.11.2009.

Dragiša Mladenović
Robert Ropret

ULOGA ŠKOLE SKIJANJA U PROCESU SOCIJALIZACIJE DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Časopis: Fizička kultura, Beograd, 63  2009 / 2, str. 267 – 275

Sažetak

Predmet rada je škola skijanja i njena uloga u procesu socijalizacije dece predškolskog uzrasta. Socijalizacija je proces socijalnog učenja putem kojeg jedinka stiče socijalno-relevantne oblike ponašanja i formira se kao ličnost sa svojim specifičnim karakteristikama. Socijalizacija i razvoj ličnosti se ostvaruje pod uticajem socijalnih agenasa (faktora) u sredini koja ima grupna obeležja. Agensi socijalizacije mogu biti: porodica, škola, sportska škola, vršnjaci, masovna sredstva komunikacije i druge institucije i osobe sa kojima je pojedinac u kontaktu, npr. trener, instruktor i dr. Škola skijanja, u kojoj se deca susreću sa vrednostima, zahtevima i normama, koje vladaju u društvu može da bude jedan od faktora socijalizacije. Značajnu ulogu u tom procesu može da ima: igra, grupa vršnjaka i instruktor. Igra je najpogodniji metod u školi skijanja, za usvajanje tehnike, ali i sredstvo socijalizacije, gde se međusobno prepliću, razvoj sposobnosti pojedinih funkcija i socijalnih odnosa. Igra podstiče i razvija osećanja. Motivi koji su nadahnuti osećanjima postaju podstrekači i usmerivači dečijih aktivnosti. Grupa vršnjaka može da predstavlja važno sredstvo socijalizacije pojedinca, doprinosi razvoju društvenosti, usvajanju novih socijalnih stavova, normalnom psihofizičkom razvoju, izbegavanju ekscentričnog ponašanja i podsticanju lične samostalnosti. Instruktori skijanja, njihove osobine ličnosti i njihovi postupci prema deci, mogu biti od presudnog značaja za formiranje ličnosti, jer predstavljaju za dete uzore na koje se ono ugleda i sa kojima se identifikuje. Škola skijanja sa svojim osnovnim karakteristikama značajnim za socijalizaciju (igra kao metod rada, grupni vid nastave, instruktor u svojstvu pedagoga),  predstavlja značajan faktor u procesu socijalizacije dece predškolskog uzrasta.Program škole, trajanje časa i rad sa decom treba prilagoditi specifičnostima, potrebama i sposobnostima, u skladu sa njihovim razvojem.

Preuzimite kopšletan članak u .PDF formatu...


NAZAD