SKI CENTAR KOPAONIK

  
O
dluka o redu na skija筴im terenima

Uputstvo o pregledu karata
  


Na osnovu 鑜ana 18. i 19. Zakona o turizmu Republike Srbije kao i ovla规enja iz Statuta kompanijeInternational CGD.P. Beograd direktor centra CG Kopaonik donosi slede鎢:

O D L U K U
o
redu na skija筴im terenima

 1. Skija筴e staze i skijali箃e u celini mogu se koristiti samo za potrebe skija筧, snowbordera i to od strane lica koja imaju va緀鎢 ski kartu, a na na鑙n i u skladu sa ovom odlukom i drugim va緀鎖m aktima.
 2. Svi korisnici skijali箃a obavezni su da se povinuju i pona筧ju u skladu sa instrukcijama i upozorenjima dobijenim na terenu od kontrolora, organizatora i uredjiva鑑 skijali箃a kao i lica ovla规enih zakonom u okviru njihovih ovla规enja.
 3. Zabranjuje se kori规enje skijali箃a, kako ski staza tako i postrojenja za transport skija筧. Korisnicima u stanju alkoholisanosti ili druge vrste umanjenih sposobnosti, kao i apsolutno neobu鑕nim skija筰ma osim ako su u pratnji instruktora.
 4. Prostor skijali箃a namenjen je skija筰ma i borderima i ne mo緀 se koristiti za aktivnosti vo緉je de鑙jih sanki, pe筧鑛e 筫tnje i druge aktivnosti koje ometaju ili ugro綼vaju bezbednost skija筧.
 5. Na prostoru skijali箃a najstro緀 je zabranjeno prisustvo i kori规enje motornih sanki i drugih vozila na motorni pogon osim vozila policije, Nacionalnog parka, gorske slu綽e spa筧vanja, Crvenog krsta i slu綽enih vozila organizatora skijali箃a.
 6. Na prostoru skijali箃a obuku skija筧, bordera ili drugih korisnika mogu vr筰ti samo instruktori koji pripadaju organizovanoj ski 筴oli koja je zaklju鑙la ugovor sa organizatorom i vlasnikom skijali箃a. Ostalim licima je zabranjeno izvodjenje bilo koje vrste obuke.
 7. Ugovorom zaklju鑕nim izmedju ski 筴ole i organizatora skijali箃a mo緀 se definisati prostor u okviru skijali箃a na kome 鎒 se izvoditi po鑕tna obuka skija筧. Pomenuti prostor mo緀 biti ogradjen i na njemu nije dozvoljeno prisustvo lica koja nisu polaznici 筴ole uz uslov da tako odredjen prostor ne remeti funkcionalnost skija筴ih staza i skijali箃a u celini.
 8. Najstro緀 se zabranjuje upotreba i kori规enje zapre緉ih vozila kao i uvodjenje 緄votinja ljubimaca u prostor skijali箃a.
 9. Na prostoru skijali箃a zabranjeno je organizovanje i sprovodjenje takmi鑕nja ili kakve druge manifestacije bez posebnog odobrenja i definisanih uslova od strane vlasnika i organizatora skijali箃a.
 10. Zabranjuje se na prostoru skijali箃a kao i u bezbedonosnoj  zoni od 10m udaljenosti u odnosu na ski staze, ski liftove, 緄鑑re, vezne staze platoe, ulazne rampe i sve ostale segmente skijali箃a, organizacija i ponuda prodaje robe bilo koje vrste i pru綼nje usluga iz bilo koje oblasti.
 11. Obavezuju se svi korisnici skijali箃a na po箃ovanje propisanog javnog reda na skijali箃u, po箃ovanje radnog vremena skijali箃a, signalizacije i drugih bezbedonosnih elemenata postavljenih na skijali箃u.
 12. Odredbe ove odluke obavezne su za sve u鑕snike na skijali箃u, odnosno za svako lice koje se pojavi u zoni skijali箃a.
 13. Kontrolori organizatora skijali箃a ovla规eni su da u okviru svoje funkcije na skijali箃u interveni箄 i sankcioni箄 svako delovanje i postupke koji su u suprotnosti sa ovom odlukom ili na drugi na鑙n remete bezbednost i neometano kori规enje skijali箃a, uklju鑥ju鎖 i pravo da legitimi箄 korisnika skijali箃a, odnosno lice zate鑕no u prostoru skijali箃a, oduzmu ski kartu od takvog korisnika i da istog udalje sa skijali箃a uz podno筫nje prijave nadle緉om organu.
 14. U slu鑑ju da korisnik skijali箃a ili lice zate鑕no u prostoru skijali箃a odbija da se legitimi筫, da preda ski kartu, da postupi po nalogu ovla规enog lica na skijali箃u ili na drugi na鑙n onemogu鎍va rad ili ugro綼va kontrolora skijali箃a odnosno ovla规eno lice na skijali箃u, takvo pona筧nje smatra鎒 se naru筧vanjem javnog reda i mira, podle緀 prekr筧jnoj odgovornosti i ovla规uje kontrolora skijali箃a da zatra緄 intervenciju policije.

 

Kopaonik 2002. god.                                                     

za vlasnika i organizatora

    direktor               

Radovanovi Ljubi筧


NAZAD

 

Uputstvo o pregledu karata

 

Bez va緀鎒g ski pasa niko osim slu綽enih lica ne mo緀 koristiti usluge 緄鑑re ili ski lifta.
Slu綽ena lica se u ovom trenutku smatraju sva lica sa slu綽enom propusnicom za 2002/2003 godinu.

Prioritetni ulaz (slu綽eni ulaz): Koristi se isklju鑙vo uz va緀鎢 slu綽enu legitimaciju izdatu od strane Internacional C.G. Ski u鑙telji su tako餰 u obavezi da poseduju slu綽enu propusnicu koju pokazuju zajedno sa va緀鎖m ski pasom, a njihovi u鑕nici pokazuju va緀鎖 ski pas i karticu ski 筴ole. Genex-ova ski 筴ola nosi samo slu綽ene propusnice koje predstavljaju i ski pas.


Policija
Policija
koristi slu綽ene legitimacije izdate od strane Internacional C.G. (izdaju se bez fotografije) i va緀 isklju鑙vo uz pokazanu Slu綽enu legitimaciju MUP-a. Va緄 za sve instalacije i za no餹u stazu.

Pregled karata
Na slede鎖m instalacijama vr筫 pregleda鑙:

12-Gobelja relej
10-Karaman
9-Marine
vode
8-Mali karaman
7-Karaman greben
4-Pan鑙鎒v vrh
3-Malo jezero
5-Centar
22-Ma筰nac

No鎛a vo緉ja se izuzima iz obaveza pregleda鑛og sastava, taj posao obavljaju 緄鑞i鑑ri i inspakcija prema dole navedenoj proceduri.
Na instalacijama (gore navedenim) 緄鑞i鑑ri nemaju nikakav kontakt sa ski pasom niti sa pregleda鑙ma.
Pregleda鑙, osim pregleda, nemaju nikakve ingerencije nad instalacijama, a 緄鑞i鑑rima se strogo zabranjuje, pu箃anje korisnika  na instalaciju van zone ulazne rampe.
Na navedenim instalacijama, pregleda鑙 su du緉i da za preke potrebe GSS-u i nosiocima slu綽ene legitimacije skijali箃a na zadatku, omogu鎒 najbr緄 prilaz instalaciji i to evidentiraju u svojim izve箃ajima.

Na ostalim instalacijama pregled:
Obavljaju 緄鑞i鑑ri na na鑙n:

09 12  pregledao Petar Xxxxxxx
12 14 Pregledao 甶vorad Xxxxx           itd

Ski liftDe鑙ji vrti
Navedeni lift je namenjen isklju鑙vo za polaznike ski 筴ole i pravo kori规enja imaju samo lica sa karticom ski 筴ole (ski pas nije obavezan) i u pratnji ski u鑙telja.
Za ostale korisnike koji 緀le usluge bebi lifta postoji ski lift na vrhu Ma筰nca , za koji je obavezan ski pas.
 

No鎛a staza
Za
no鎛u stazu va緄 obaveza kupovine ski pasa za no鎛u vo緉ju, za sve osim za radnike P.J. Skijali箃e i decu radnikaObaveza i pravo de緐rnog inspektora je da procenom na licu mesta, u koliko broj navedenih izuzetaka, ugro綼va komfor skijanja lica koja imaju ski pas za no鎛u vo緉ju, sprovede mere odstranjenja sa no鎛e staze bez pravljenja izuzetaka.

Uputstvo 鎒 biti uru鑕no svim rukovaocima objekata pojedina鑞o, rukovodstvu sektora 緄鑑ra, sektorskim inspektorima i rukovodiocu predlaga鑑 i po鑕鎒 da va緄 danom uru鑕nja.

Zam. Direktora C.G. Kopaonik

Budi筧 Ni鎖forovi


NAZAD