PUTEVI KA KOPAONIKU

Preuzeto sa sajta:YU BUILD - Tema: Put i saobracaj

PUNKT ZA ODRŽAVANJE PUTEVA NA KOPAONIKU

 

Sedamdesetih godina prošlog stoleća počela je intenzivna izgradnja Kopaonika njegovim povezivanjem sa prilaznim putevima, a zatim i izgradnjom ostale infrastrukture u cilju obezbeđenja neophodnog boravka na ovoj predivnoj planini.

Među prvim objektima izgrađen je savremeni put Biljanovac - Jošanička Banja - Kopaonik (1975. godine), zatim je modernizovan put Brus - Brzeća - Jaram - Kopaonik (put Rudnica - Kopaonik, na žalost, veoma kasni sa modernizacijom, osim 5 km od ukupno 18 km), grade se dalekovodi sa trafo-stanicama dovoljnih kapaciteta za sve planirane žičare za prevoz skijaša i turista, kaptiraju se izvori vode, telefonske linije, itd.

Radi očuvanja prirodnih lepota Kopaonika, Zakon o nacionalnim parkovima iz 1981. godine deo područja planine Kopaonik stavio je pod zaštitu, sa nazivom Nacionalni park Kopaonik. Nacionalni park zahvata površinu od 11.000 ha. U njemu se nalazi 11 rezervata prirode, 12 geomorfoloških i 8 hidroloških spomenika i 15 objekata kulturne baštine, svrstanih u nepokretna kulturna dobra. Izuzetno bogatstvo flore i faune, iskazane kroz prisustvo 825 biljnih vrsta, od kojih je 91 endemična, 82 subendemične, 30 zakonom zaštićenih biljnih vrsta i oko 1.200 životinjskih vrsta, što nas obavezuje da poštujemo sve zakonske propise koji važe za ovaj prostor.

     Saobraćajnice - prilazi Kopaoniku

Da dođete na "lepoticu Kopaonik" imate tri mogućnosti, i to:
Biljanovac - Jošanička Banja - Kopaonik,
Brus - Brzeće - Jaram - Kopaonik i
Rudnica - Kopaonik.

Put Jošanička Banja - Kopaonik je dužine 24 km izgrađen je 1975. godine sa savremenim elementima za moderni saobraćaj, a za tu kategoriju terena. Ovaj put je izgradilo GP "Autoput" iz Beograda. Vezu puta od Jošaničke Banje do Biljanovca sa Ibarskom magistralom dužine 14 km rekonstruisalo je PZP "Novi Pazar" iz Novog Pazara.

Radove na rekonstruisanju puta Brus - Brzeća - Jaram izvelo je PZP "Kruševac" iz Kruševca, dok je jedan kilometar deonice kroz Jaram i dalje do Kopaonika izvelo PZP "Novi Pazar".

Izgradnjom navedenih prilaza Kopaoniku očito je izazvan interes investitora za ulaganja u objekte zimskog turizma. Počela je intenzivna izgradnja smeštajnih kapaciteta - hotela, izgradnja žičara za prevoz skijaša i turista, infrastrukturnih, zdravstvenih i trgovačkih objekata, objekata za zabavu, restorana itd., itd., a sve u cilju obezbeđenja privlačnog života svih učesnika u zimskim planinskim uslovima.

     Prvobitni punkt kod hotela "Putnik"

Značajnim poboljšanjem prilaznih saobraćajnica Kopaoniku i izgradnjom infrastrukturnih objekata na njemu, saobraćaj se znatno intenzivira stvarajući novu situaciju i potrebu za pravovremenim zimskim održavanjem.

PZP "Novi Pazar" pravovremeno reaguje, u ondašnjim ekonomskim uslovima, a na osnovu dragocenog iskustva pravog domaćina, i organizuje svoj prvobitni punkt kod hotela "Putnik" na Kopaoniku. U jednoj prostoriji ovog hotela bila je i mala PTT jedinica. Punkt se sastojao od dva buldozera TG-100 i imao je jedan kamion FAP od 7 tona, sa duplom vučom i raonikom. Osoblje punkta je imalo malu kamp prikolicu za svoje potrebe i brojno je pokrivalo dve smene rada. Ne treba opisivati muke osoblja punkta koje je radilo pod vedrim nebom u surovim zimskim uslovima Kopaonika

     Izgradnja i organizacija novog punkta

Nedaće sa punktom na otvorenom prostoru, intenziviranje saobraćaja, povećane potrebe zimskog turizma koji se osetno razvija, jasno su ukazivali na potrebu izgradnje savremenog punkta za održavanje prilaznih puteva Kopaoniku. U špicevima je za vreme vikenda (brojali su putari samoinicijativno) bilo i preko 130 autobusa i enormno povećanje velikog broja vozila ostalih kategorija, a najgore je bilo to da su svi autobusi stizali oko podne i da su se posle dva ili više časova vraćali prethodnog vikenda dovezene turiste. Znači, za sve autobuse je morao da se obezbedi i parking prostor, a što je mnogostruko povećavalo probleme putarima. Putari ističu, sa posebnim ponosom, da od 1975. godine na prilaznim putevima Kopaonika ni jedno lice nije poginulo.

Konačno, provizorni punkt je zamenio novoizgrađeni decembra 1990. godine, na čemu je duže vreme insistiralo veoma poslovno rukovodstvo PZP "Novi Pazar".

     Objekti punkta:

- 6 garaža (4 h 10 h 4 m),
- priručna radionica za tekuće održavanje tehnike i manje opravke sa priručnim magacinom za rezervne delove i sl.,
- automatska kotlarnica za grejanje čitavog objekta za razna goriva,
- prostorija za dežurne i rukovodioca sa telefonima, radio vezama, TV prijemnikom i drugom neophodnom opremom,
- dve spavaonice za osoblje,
- trpezarija sa priručnom kuhinjom i sl.,
- tuš kabine, mokre čvorove i dr.,
- deponija granulirane šljake i soli,
- 30 t rezervoar sa automatskim meračem,
- protivpožarni put oko objekta,
- parkinzi,
- a potkrovlje je iskorišćeno za sobe za odmor i rekreaciju radnika preduzeća.

     Tehnika (mehanizacija):

- ZIL, snegočistač (freza), proizveden 1983. godine,
- ULT-160, utovarivač sa lancima,
- yip Lada Niva sa pogonima na četiri točka, i
- dva FAP-a (7 t) sa duplim vučama, raonicima, lancima i uređajima za posipanje.

Po potrebi, Sekcija iz Raške uključuje FAP sa duplom vučom za čišćenje snega i posipanje puta Rudnica - Kopaonik.

     Osoblje:

- VK rukovodioci ZIL-a snegočistača i ULT-160 utovar.,
- VK - 4 vozača
- KV - 12 putara i
- rukovodilac punkta.

Rad punkta u zimskom periodu je organizovan u dve smene, s tim što one ne napuštaju rad dok se put ne osposobi za saobraćaj. Zaposleni su dobro obučeni i iskusni, tako da za minimalno vreme rada, uz minimalne materijalne troškove, postižu maksimalan efekat. U slučajevima većih kvarova na vozilima ili mašinama dolazili su timovi sa pokretnim radinicama iz Centralne mehaničke radionice njihovog preduzeća.

Vujica Ratković, dugogodišnji rukovodilac punkta (14 godina), znalac i domaćin na poslu, govoreći o složenosti rada u zimskim uslovima i snalaženjima, pored svih podataka o punktu, navešće i to da se put Biljanovac - Jošanička Banja - Kopaonik posipa, pored soli, i granuliranom šljakom 8/12 mm, u zavisnosti od temperature vazduha. Ova šljaka se nabavlja u Baljevačkim rudnicima kamenog uglja. Ona je otpadni materijali, ali se za posipanje drobi i prosejava, a može da posluži i za druge svrhe. Znači, koristi se lokalni materijal što je veoma pohvalno.

     Zaključci

Zimska služba PZP, a i uopšte održavanje puteva, trebalo bi da nađu značajniji prostor u našem časopisu. Pri tome bi trebalo sa posebnom pažnjom pisati o dostignućima najuspešnijih u svetu, kako bi i mi krenuli racionalnijem i efikasnijem održavanju puteva, ulica i drugih saobraćajnih površina.

Radi kompletnog sagledavanja održavanja prilaznih saobraćajnica, Kopaoniku je neophodno da kolege iz PZP "Kruševac" napišu članak o svojim iskustvima.

Punkt PZP "Novi Pazar" potrebno je i dalje opremati savremenom opremom, a naročito tehniku za zimsko održavanje.

Pripremio: Vojislav VAJDA, dipl. inž. građ.


Pogledajte strane:

   

  • Automobilom na skijanje
    Nekoliko saveta za "poslednju proveru" automobila, pre nego što pričvrstite skije na nosač na krovu i krenete na put ka ski centru.

    

  • Nosači skija za automobil 
    U zavisnosti od tipa i položaja skija u njima, različit je i uticaj na povećanje potrošnje goriva...

 


NAZAD